برای انتخاب تاریخ در مراکز روی آیکن کنار فیلد تاریخ کلیک کنید . ( مانند شکل زیر )